Utenlandske arbeidstakere fra EØS-området kan få kompensasjon for den tiden de er forhindret fra å jobbe i Norge på grunn av innreiserestriksjonene. I forskrift om endring i midlertidig forskrift 20. mars 2020 nr. 368 om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien finnes informasjon om vilkårene for å ha rett til inntektskompensasjon ved innreiserestriksjoner.

Arbeidsgiver må gjøre en vurdering i hvert enkelt tilfelle av om arbeidstakeren oppfyller vilkårene. Dersom arbeidsgiver er i tvil om vilkårene for at arbeidstaker har rett til kompensasjon er oppfylt, kan arbeidsgiver ta kontakt med NAV for nærmere informasjon.

Er vilkårene for å ha rett til sykepenger ved innreiserestriksjoner oppfylt, skal arbeidsgiver forskuttere sykepengene til arbeidstakeren. Sykepenger gis med 70 prosent av sykepengegrunnlaget etter folketrygdloven. Sykepengene skal beregnes etter folketrygdloven § 8-28. Vær oppmerksom på at det ikke ytes feriepenger på denne kompensasjonsordningen.

Arbeidsgiver som har forskuttert kan få refusjon fra NAV. Refusjonsordningen for arbeidsgivere vil starte i neste uke, og ordningen gjelder tilbake i tid til 29. januar 2021.

En arbeidsgivers refusjonskrav kan innfris for opptil seks måneder før den måneden kravet ble satt fram.

Arbeidsgiveren skal bekrefte at personen det søkes om refusjon for, har tapt inntekt på grunn av innreiserestriksjoner, og at vilkåret om opptjeningstid i folketrygdloven § 8-2 er oppfylt.

En arbeidsgiver som har utbetalt lønn slik at en arbeidstaker ikke har tapt inntekt, kan kreve refusjon tilsvarende det arbeidstakeren ville hatt krav på i sykepenger etter forskriften. Dersom en arbeidsgiver ikke utbetaler sykepenger, skal trygden utbetale sykepengene.

Det vil komme mer informasjon om refusjonsordningen på NAV sine nettsider etter hvert.

Kilde: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kompensasjonsordning-for-utanlandske-arbeidstakarar/id2844949/