Regjeringen foreslår å utsette og forlenge innbetalingsperioden for utsatte skatte- og avgiftskrav. Forslaget innebærer at innbetalingen av utsatte krav starter 31. oktober 2021, og at avdragsperioden øker fra 6 til 12 måneder. Forslaget vil bli lagt frem i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2021.

Den midlertidige ordningen for betalingsutsettelse av skatte- og avgiftskrav ble innført i juni 2020 for å dempe likviditetsbelastningen for bedrifter og næringsdrivende som er rammet av koronapandemien og smitteverntiltakene. Ordningen omfatter de fleste skatte- og avgiftskrav og krav som blir innkrevd etter lov om Statens innkrevings­sentral.

Forsinkelsesrenten er åtte prosent i utsettelsesperioden, i tråd med tidligere forslag som Stortinget har sluttet seg til.

Kilde: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-utsette-og-forlenge-innbetalingsperioden-for-utsatt-skatt-og-avgift/id2844928/