Terskelverdien for driftsinntekter øker fra seks til syv millioner kroner, mens terskelverdien for balansesum øker fra 23 til 27 millioner.

Etter aksjeloven § 7-6 kan aksjeselskaper fravelge revisjon av årsregnskapet dersom de faller under bestemte terskelverdier for driftsinntekter, balansesum og årsverk. Terskelverdiene for driftsinntekter og balansesum er fastsatt i forskrift 3. juni 2018 nr. 7, mens terskelverdien for årsverk følger direkte av loven. Sistnevnte er uendret og må fortsatt ikke overstige ti årsverk for å kunne fravelge revisjon.

Hensikten med å regulere terskelverdiene for driftsinntekter og balansesum i forskrift er for lettere å kunne endre i henhold til inflasjonsjustering.

De endrete terskelverdiene

Det er Næringsdepartementet som nå har fastsatt økning av terskelverdiene i forskriften. Mens terskelverdien for driftsinntekter øker med en million til syv millioner kroner, øker terskelverdien for balansesummen med fire millioner til 27 millioner. På samme måten gjelder terskelverdien der selskapet ikke har fastsatt sitt første årsregnskap, dvs. slik at aksjeinnskuddet i forbindelse med stiftelsen må være mindre enn 27 millioner kroner.

Når gjelder endringen fra?

Endringene trer i kraft fra 1. mai 2023. Det innebærer at det fra og med denne datoen er adgang til å fravelge revisjon etter de nye terskelverdiene med virkning for det inneværende regnskapsåret. For dem som følger kalenderåret betyr det for regnskapsåret 2023.

Kilde: 16.02.23 Hanne Opsahl, Regnskap Norge