Skatt:

Aksjesparekonto

Reglene om kildeskatt på utbytte må tilpasses utenlandske kontohavere. Regjeringen foreslår derfor å endre reglene slik at de også gir hjemmel til å pålegge tilbyder av aksjesparekonto å trekke kildeskatt ved utlendingers uttak fra aksjesparekonto.

Avskrivningssatser

Kostnadene til planter og planting ved etablering av fruktfelt og bærfelt kan avskrives med henholdsvis 10 og 20 prosent årlig.

Pendlerreiser med fly innenfor EØS

Regjeringen foreslår at den øvre beløpsgrensen på 97 000 kroner ikke skal gjelde ved arbeidsgivers dekning av dokumenterte utgifter til besøksreiser med rutegående fly innenfor EØS. Skattefritaket vil være begrenset til de tilfellene hvor pendleren får flybilletter av arbeidsgiver og der arbeidsgiver refunderer pendlerens utgifter til flybilletter mot dokumentasjon.

Forslaget innebærer ulik regulering av tilfeller der pendleren selv betaler og krever fradrag for besøksreiser med fly, og tilfeller der arbeidsgiver er villig til å dekke pendlerens flybilletter.

Formuesskatt – verdsettelsestidspunkt for aksjer

Det foreslås å forskyve verdsettelsestidspunktet for aksjer i selskaper som har vært involvert i en omvendt mor-datterfusjon eller en forenklet fusjon. Forslaget betyr at slike aksjer skal verdsettes den 1. januar i skattefastsettingsåret.

Formuesverdi – aksjer i nystiftede selskaper

Ikke-børsnoterte aksjer i nystiftede selskaper skal ikke lenger verdsettes basert på aksjekapital og overkurs, men heller følge de samme reglene som andre ikke-børsnoterte aksjer. Dette innebærer at aksjene verdsettes til en forholdsmessig andel av selskapets samlede skattemessige formuesverdi, basert på de underliggende verdiene i selskapet.

Formuesverdi – næringseiendom eid gjennom selskap

Formuesskatten endres slik at næringseiendom eid indirekte gjennom et unotert aksjeselskap eller selskap med deltakerfastsetting medregnes til 100 prosent av dokumenterbar omsetningsverdi på selskapets hånd når sikkerhetsventilen benyttes.

Forskuddssatser

En del satser for beskatning av naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser fastsettes formelt to ganger – først ved forskuddsutskrivingen i året før inntektsåret og deretter i takseringsforskriften i november i inntektsåret. Satsene i takseringsforskriften avviker sjelden fra det som følger av de tilsvarende forskuddssatsene.

Næringslivet har gitt uttrykk for at det er kompliserende og mindre forutsigbart å forholde seg til dobbelt sett av satser for henholdsvis forskuddstrekk og skattefastsetting. Etter departementets oppfatning ville det være en forenkling for alle parter dersom satser i forskuddsutskrivingen og takseringsforskriften kunne samordnes.

Departementet foreslår at satser for naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser som har betydning for forskuddsutskrivingen kun fastsettes én gang og da i forskuddsutskrivingen før inntektsåret. Det tas ikke sikte på materielle endringer, men kun å endre måten satsene fastsettes på av Skattedirektoratet i dag.

Særskilt skattefradrag for pensjonister

Regjeringen foreslår å øke det særskilte skattefradraget for pensjonister, slik at minstepensjonister fortsatt ikke vil betale skatt når personfradraget reduseres for å finansiere NRK. Maksimalt fradrag øker fra 30 000 kroner til 32 330 kroner. Samtidig økes nedtrappingssatsen i trinn 1 fra 15,3 til 16,7 prosent.

Underholdsbidrag

Skatteplikt og fradragsrett for underholdsbidrag fjernes.

Jordbruksfradraget

Regjeringen foreslår å øke det generelle fradraget fra 63 500 kroner til 90 000 kroner, og det maksimale fradraget fra 166 400 kroner til 190 400 kroner. Satsen i fradraget videreføres uendret på 38 prosent.

Kildeskatt på pensjon mv.

Det foreslås at kildeskatt på pensjon, uføretrygd og andre uføreytelser på nærmere vilkår kan kreves nedsatt. Regelen vil omfatte personer som er bosatt i annen EØS-stat, har opptjent rett til pensjon, uføretrygd eller andre uføreytelser fra Norge gjennom utøvelse av retten til fri bevegelighet for arbeidstakere etter EØS-avtalen og ikke får utnyttet retten til personlige fradrag i bostedsstaten.

Opsjonsskatteordningen for små oppstartselskap

Regjeringen vil gjøre det mer attraktivt for små oppstartsselskap å benytte opsjoner for å tiltrekke seg og beholde nøkkelpersoner i virksomheten.

Særreglene for opsjonsbeskatning i små oppstartsselskap utvides. Det foreslås at maksimalt antall ansatte i selskapene i opsjonsordningen for små oppstartsselskap økes fra 10 til 12, og at maksimal opsjonsfordel per ansatt økes fra 500 000 kroner til 1 mill. kroner.

Personfradraget

Når kringkastingsavgiften fjernes fra 1. januar 2020, skal NRK finansieres over statsbudsjettet. Regjeringen foreslår at omleggingen finansieres ved å redusere personfradraget i inntektsbeskatningen. Personfradraget lønnsjusteres før det reduseres til 51 300 kroner.

Rentebegrensning

Regjeringen foreslår enkelte justeringer i de nye rentebegrensningsreglene som er vedtatt med virkning fra og med inntektsåret 2019. Det foreslås blant annet at overtakende selskap i en fusjon ikke kan benytte den balansebaserte unntaksregelen på selskapsnivå.

Skattefunn

Regjeringen foreslår endringer i Skattefunn-ordningen.

Det har vært et klart ønske fra næringslivet om å øke den maksimale timesatsen for egenutført FoU-arbeid. Regjeringen imøtekommer dette ønsket og foreslår å øke timesatsen fra 600 til 700 kroner.

Regjeringen foreslår også andre endringer, blant annet en felles øvre grense for fradragsgrunnlaget på 25 millioner kroner både for egenutført og innkjøpt FoU. Videre foreslås det en felles fradragssats på 19 prosent uavhengig av bedriftsstørrelse. Flere endringer innføres for å forebygge misbruk. Blant annet begrenses fradragsretten til kjøp av FoU-tjenester fra land innenfor EØS og land som Norge har skatteavtale eller informasjonsutvekslingsavtale med.

Skatteklagenemnda

Styrking av Skatteklagenemndas sekretariat

Det har siden opprettelsen av Skatteklagenemnda i 2016 bygd seg opp vesentlige restanser med ubehandlede saker i Skatteklagenemndas sekretariat. Det er iverksatt en rekke tiltak for å redusere restansene og bedre saksflyten, men antallet ubehandlede saker er fremdeles for høyt. Regjeringen foreslår en styrking på 8 millioner kroner til økt bemanning i Skatteklagenemndas sekretariat.

Skatteoppkreving

Regjeringen foreslår å flytte skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til Skatteetaten fra 1. juni 2020. Formålet med tiltaket er å styrke kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi, styrke rettssikkerheten og likebehandlingen, gi forenkling for skattytere og mer effektiv ressursbruk. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter.

For å sikre at alle ansatte i kommunene blir behandlet likt, foreslår Finansdepartementet at oppgaveoverføringen håndteres som en virksomhetsoverdragelse for alle kommuner.

Overføringen av skatteoppkrevingen til Skatteetaten innebærer en forventet besparelse på 370 millioner kroner årlig.

Rapportering – regnskap og skatt – omtalesak

Regjeringen vil vurdere om det er mulig å samordne regnskaps- og skatterapporteringen for små aksjeselskap, slik at disse kan rapportere samlet for begge formål.

Merverdiavgift:

350-kronersgrensen

Regjeringen foreslår å fjerne avgiftsfritaket ved import av varer med verdi under 350 kroner (350-kronersgrensen), som omtalt i Sticos Hurtiginfo nr. 45-2019.

Det opprettes en forenklet registrerings- og rapporteringsordning for beregning og betaling av merverdiavgift, der ansvaret legges på den utenlandske selgeren eller e-handelsplattformen som tilbyr varer til norske forbrukere. Ordningen skal gjelde for varer med verdi inntil 3 000 kroner. For forbrukere innebærer ordningen at merverdiavgiften er inkludert ved selve kjøpet. Når varene kommer til grensen, kan varene passere uten beregning og betaling av avgifter og toll. 

Næringsmidler, dvs. mat og drikke, alkohol, tobakk og restriksjonsbelagte varer omfattes ikke av den forenklede ordningen. Slike varer må tollbehandles på vanlig måte og vil bli avgiftspliktig fra første krone.

Det tas sikte på at den forenklede ordningen innføres 1. april 2020, mens 350-kronersgrensen for mat og drikke mv. fjernes fra 1. januar 2020.

NRK

Det foreslås at NRK må beregne 12 % mva på statlige tilskudd som mottas for å finansiere allmennkringkastingstjenester.

Bakgrunnen for forslaget er at kringkastingsavgiften avvikles og at det innføres en ny finansieringsordning for NRK. Avgiftsplikten på statlige tilskudd innebærer at NRK fortsatt vil ha fradragsrett for inngående avgift.

Endringen foreslås å tre i kraft 1. januar 2020.

Enklere merverdiavgift med én sats – omtalesak

Finansdepartementet oppnevnte et ekspertutvalg som skulle vurdere en enklere merverdiavgift med færre satser. Utvalgets rapport (NOU 2019: 11 Enklere merverdiavgift med én sats) ble sendt på høring med frist 29. august 2019. Høringen ble omtalt i Sticos Hurtiginfo nr. 44-2019.

Finansdepartementet vil gå gjennom og vurdere innspillene som har kommet i høringsrunden. Regjeringen vil komme tilbake med sine vurderinger i senere budsjetter.

 

Trygd:

Arbeidsavklaringspenger

Regjeringen foreslår å redusere minsteytelsen i AAP fra 2G til 2/3 av 2G for nye mottakere under 25 år. I tillegg foreslås det å avvikle ung ufør-tillegget i AAP for alle nye mottakere, uavhengig av alder.

Dagpenger – fiskeindustrien

Regjeringen foreslår å redusere maksimal periode med dagpenger under permittering fra 52 til 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder tilsvarende reglene for permitterte i andre næringer. Perioden kan igjen bli utvidet inntil 52 uker ved ekstraordinære og utforutsette situasjoner.

Regjeringen foreslår at endringen trer i kraft 1. juli 2020.

 

Kilde: https://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2020/