Konsumprisindeksen for juni 2019 var 110,6 som er en økning på 0,1 prosent fra mai 2019. Den største bidragsyteren til økningen var passasjertransport med fly, mens prisnedgang på strøm og klær bidro til å dempe veksten. Fra juni 2018 til juni 2019 var det en økning i indeksen på 1,9 prosent.

Kilde: https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/statistikker/kpi/maaned