Finansdepartementet har sendt på høring forslag til midlertidig lov om utsettelse av fristene for å fastsette årsregnskap mv. og avholde ordinær generalforsamling mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. Høringsfristen er satt til 15.04.2021.

I høringsnotatet foreslås det at fristene i regnskapsloven § 3-1 tredje ledd for å fastsette årsregnskap og årsberetning, utsettes med to måneder i 2021. Det samme gjelder fristen for å ilegge forsinkelsesgebyr etter regnskapsloven § 8-3.

Hvis forslaget vedtas, blir dermed frist for fastsetting av årsregnskap 31.08.2021 for årsregnskap med balansedag 31.12.2020.

Det foreslås videre å utsette fristene for å avholde ordinær generalforsamling for aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, samt ordinært årsmøte for samvirkeforetak med regnskapsplikt, med to måneder i 2021. Det foreslås også å utsette fristene for å avholde ordinær generalforsamling for boligbyggelag og borettslag, samt ordinært årsmøte for eierseksjonssameier med to måneder i 2021.

Kilde: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-til-midlertidig-lov-om-utsettelse-av-fristene-for-a-fastsette-arsregnskap-mv.-og-avholde-ordinar-generalforsamling-mv.-for-a-avhjelpe-konsekvenser-av-utbrudd-av-covid-19/id2843968/