Regjeringen foreslår å etablere et lavterskeltilbud for behandling av saker om brudd på forbudet om gjengjeldelse tilknyttet varsling i arbeidsmiljøloven. Forslaget er ment som et alternativ til domstolsbehandling.

Regjeringen foreslår å gi Diskrimineringsnemnda myndigheten til å avgjøre denne typen tvister. Videre foreslår regjeringen at Diskrimineringsnemnda skal ha myndighet til å tilkjenne oppreisning og, i avgrenset grad, erstatning til arbeidstakere som har vært utsatt for ulovlig gjengjeldelse etter varsling.

Nemndas myndighet i varslingssaker skal likevel ikke gjelde i saker som handler om oppsigelse og avskjed. Denne typen tvister skal fremdeles behandles i domstolene. Forslaget fører til endringer i arbeidsmiljøloven og diskrimineringsombudsloven.

Det fremmes også forslag om å endre forskriftshjemmelen i arbeidsmiljøloven § 1-5 andre ledd om arbeid i arbeidsgivers hjem. Endelig foreslås det at fortrinnsretten etter arbeidsmiljøloven § 14-2 fjerde ledd midlertidig utvides for arbeidstakere som får avviklet sitt arbeidsforhold på grunn av virkninger av covid-19-pandemien.

Mer informasjon om de ulike forslagene finnes i Prop. 154 L (2020–2021), som du finner i fulltekst her.

Kilde: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foreslar-nemndsloysing-for-varslingssaker/id2843364/