Hva kan vi hjelpe med?

Takseringsreglene for 2020

Du er her:
< Tilbake til hovedinnhold

Skattedirektoratet har fastsatt forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved fastsettingen for inntektsåret 2020. Av endringer i forhold til reglene for 2019 nevnes:

Kapittel 1: Lønnstakere og private forhold
Fradragssatser

Fradrag for losji ved opphold i brakke/campingvogn

Bor skattepliktige under arbeidsopphold utenfor hjemmet i egen brakke/campingvogn, som ikke anses som driftsmiddel, fastsettes fradraget til kr 65 per døgn.

Fradrag for kost ved opphold på hybel/brakke med kokemuligheter og privat overnatting

Skattepliktige som er på yrkes-/tjenestereise og har bodd på hybel/brakke med kokemulighet eller har overnattet privat, kan fastsette fradrag for merkostnader til kost med kr 91 per døgn fra og med første døgn.

Merkostnader til kost ved pensjonatopphold eller hybel/brakke uten kokemuligheter

Skattepliktige på yrkes-/tjenestereise eller opphold utenfor hjemmet, som har bodd på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemulighet, kan fastsette fradrag for merkostnader til kost med kr 164 per døgn regnet fra og med første døgn.

Merkostnader til kost på yrkes-/tjenestereiser eller opphold utenfor hjemmet som varer ett døgn eller mer – hotellopphold

Skattepliktige på reiser innenlands som har overnatting på hotell og frokost ikke er inkludert i romprisen, kan fastsette fradrag for merkostnader til kost med kr 578 per døgn. Når kostnader til frokost er inkludert i romprisen eller disse kostnadene blir refundert etter regning, settes fradragssatsen til kr 471.

Fradrag for kost på besøksreiser for skattyter som har fri kost på arbeidsstedet

Fradrag for merkostnader til kost når besøksreisen mellom sted for arbeidsopphold og hjem ikke medfører overnatting, men varer i 6 timer eller mer, settes til kr 93 hver vei. Slikt fradrag skal bare fastsettes av skattepliktige som faktisk kjøper mat på reisen og når kostnadene ikke er dekket av arbeidsgiver.

Fradragssats for barnepassere

Den som passer andres barn i eget hjem, herunder driver familiebarnehage som næringsvirksomhet i eget hjem, kan istedenfor fradrag for faktiske kostnader, fastsette standardfradrag. Standardfradraget skal utgjøre 50 prosent av vederlaget for barnepass, men høyst kr 1 248 per måned for hvert barn til dekning av kostnader til kosthold, ekstra kostnader til vask, oppvarming mv. Har skattepliktig valgt standardfradrag, er valget bindende for de neste 5 inntektsår såfremt forholdene ikke endres vesentlig.

Kapittel 2: Innenfor virksomhet:
Fradragssatser

Fradragssatsene for lønn til hjemmeværende barn som samtidig går på skole er fastsatt til:

Normalsatser for arbeid utført av barn:

1.1.–31.10.2020 1.11.–31.12.2020
Alder, år Timesats, kr Timesats, kr
17 124 127
16 120 123
15 104 107
14 92 94
13 82 84

Det kan bare unntaksvis bli tale om å fradragsføre lønn til egne barn under 13 år.
For barn mellom 13 og 15 år er timesatsene redusert skjønnsmessig i forhold til satsene for barn i alderen 16–17 år. Eventuell overgang til høyere sats gjelder fra og med den måneden vedkommende fyller år.
Satsene bør normalt legges til grunn uansett til hvilke tider arbeidet er utført. Kost til forsørgede barn kan ikke ses på som betaling for arbeid.

Eierens private campingvogn brukt av ansatte i virksomheten

For campingvogn, som er anskaffet til privat bruk, som også brukes til spisebrakke/overnattingsbrakke for ansatte i eierens virksomhet, kan det bare innrømmes fradrag for den ekstra verdiforringelse som skyldes bruken i virksomheten. Slik ekstra verdiforringelse settes skjønnsmessig til kr 130 per døgn. Det årlige fradrag begrenses oppad til 10 prosent av vognens kostpris som ny dersom skattyteren eier den, eller til den årlige leie dersom campingvognen leies.

Avgrensning av representasjonskostnader

Fradrag for kostnader til uteservering, kan ikke overstige kr 500 per person per tilfelle.
Fradrag for kostnader til gavegjenstand med firmamerke og/eller firmanavn knyttet til gjenstanden, kan ikke overstige kr 275 per gjenstand.
Fradrag for oppmerksomheter overfor forretningsforbindelser, kan ikke overstige kr 275 per tilfelle.

Kilde:
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-11-20-2446

Innhold