Hva kan vi hjelpe med?

Korona – Konsekvenser for frister, satser og tvangsmulkt på skatteområdet

Du er her:
  • Hovedinnhold
  • Nyheter
  • Korona - Konsekvenser for frister, satser og tvangsmulkt på skatteområdet
< Tilbake til hovedinnhold

Skattedirektoratet har under korona-krisen hatt en løpende oppdatert samleside for skattemessige konsekvenser av krisen. Nedenfor gjengir vi innholdet i noe redigert form, oppdatert pr 20. november 2020.

Siden forrige oppdatering 13. og 18. november er det gjort endringer i omtalen av disse forholdene:

  • Vi har fjernet en del av teksten som nå er foreldet, for eksempel endrede frister. Se Skattedirektoratets artikkel dersom du er ute etter informasjon om hva fristene var.
  • Omtale av skattefritak for nødvendige naturalytelser har fått lenke til ny prinsipputtalelse
  • Det er gjort endringer i omtalen av reglene for utsatt betaling (forlenget til 28. februar) og avdragsordning gjeldende fra 1. april (se nederst i artikkelen)
ENDRING I BETALINGSFRISTER

Alle fristutsettelser som ble gitt for våren og sommeren 2020 er nå utløpt. Se Skattedirektoratets artikkel dersom du er ute etter informasjon om hva fristene var.

FORSKUDDSSKATT
UTSATT FRIST FOR INNBETALING AV FORSKUDDSSKATT

Innholdet er utdatert. Se Skattedirektoratets artikkel hvis du ønsker informasjonen.

ARBEIDSGIVER OG A-MELDINGEN
TVANGSMULKT STARTER IGJEN FRA NOVEMBER

Se Skattedirektoratets artikkel hvis du ønsker informasjon om leveringsfrist i perioden mars – oktober 2020.

For a-meldinger for oktober, med leveringsfrist 5. november, kan tvangsmulkt ilegges hvis du ikke leverer a-meldingen innen oppgitte frister eller leverer den med feil.

Fristen for å rapportere a-melding er fremdeles den 5. hver måned. Hvis den 5. er helg eller helligdag, er fristen første virkedag etter.

Husk at det er viktig at a-meldingen blir levert – opplysningene brukes blant annet i behandling av krav om sykepenger og dagpenger fra NAV.

ARBEIDSGIVERAVGIFTEN
2. termin (mars-april)

Innholdet er utdatert. Se Skattedirektoratets artikkel hvis du ønsker informasjonen.

3. termin (mai-juni)

Arbeidsavgiften reduseres med fire prosentenheter i mai og juni 2020.

Arbeidsgivere skal ikke gjøre endringer i rapporteringen av arbeidsgiveravgift i a-meldingen. Fortsett å rapportere arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget som normalt og beregne arbeidsgiveravgift etter de vanlig satsene.

Skatteetaten beregner hva den reduserte arbeidsgiveravgiften utgjør på grunnlag av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget som arbeidsgiver har rapportert i a-meldingen i mai og juni (3. termin), og sender ut krav til arbeidsgiverne før forfall 3. termin. Forfall for 3. termin er utsatt til 15. oktober. Les mer om redusert arbeidsgiveravgift for 3. termin.

NB! Forsinkelsesrenter vil først løpe dersom kravet ikke betales innen 15. oktober 2020.

4. termin (juli-august)

Arbeidsgiveravgiften for 4. termin beregnes med normal sats. Fristen for betaling av arbeidsgiveravgift for 4. termin (juli-august) er uendret og forfaller 15. september.

TILBAKEBETALING

For mye innbetalt på 3. termin blir tilbakebetalt. Det er en forutsetning for tilbakebetaling at kontonummer er registert.

Har du utestående på 2. termin, vil for mye innbetalt på 3. termin benyttes til å dekke 2. termin. Kontakt din skatteoppkrever om du ikke ønsker en slik ordning. Kontakt også skatteoppkrever om du ønsker å få tilbakebetalt all arbeidsgiveravgift du har betalt for 3. termin. Betaling for 3. termin må da skje til forfall 15. oktober 2020.

REFUSJON AV ARBEIDSGIVERAVGIFT

20. mars 2020 ble permitteringsreglene endret. Arbeidsgiver er fritatt fra lønnsplikten ved permittering de første 18 dagene. I stedet gir NAV midlertidig lønnskompensasjon til permitterte. Hvis arbeidsgiver forskutterer denne lønnskompensasjonen, og får den refundert av NAV, skal det ikke betales arbeidsgiveravgift.

Arbeidsgiver kan få refusjon for utbetalt lønn i stønadsperioden for permitteringsperioder som startet før 20. april 2020. For permitteringsperioder som starter 20. april eller senere gjelder ikke refusjonsordningen.

KOMPENSASJONSORDNING FOR ARBEIDSGIVERE I TILTAKSSONEN OG PÅ SVALBARD

Stortinget har vedtatt en kompensasjonsordning for arbeidsgivere i sone V (tiltakssonen) og på Svalbard der satsen for beregning av arbeidsgiveravgift er null. Det gis tilskudd på 4 pst. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget for 3. termin (mai og juni) 2020.

Tilskuddet beregnes av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget som er rapportert i a-meldingen. Skatteetaten skal administrere ordningen. Utbetaling av tilskudd forutsetter at Skatteetaten har mottakerens kontonummer. Frist for utbetaling av tilskuddet er 1. september. Les mer om kompensasjonsordning i tiltakssonen.

FRITAK FRA OPPLYSNINGS- OG TREKKPLIKT FOR UTENLANDSK ARBEIDSGIVER MED ARBEIDSTAKER PÅ HJEMMEKONTOR I NORGE

Mange norske arbeidstakere med arbeidsopphold i utlandet har på grunn av koronasituasjonen returnert midlertidig til Norge eller har blitt værende i Norge etter et planlagt opphold her. Mange av disse arbeidstakerne utfører arbeid fra hjemmekontor i Norge som følge av Covid-19-utbruddet, istedenfor fra sitt faste arbeidssted i utlandet.

For utenlandske arbeidsgivere som har arbeidstaker på hjemmekontor i Norge som en følge av Covid-19, er det i midlertidig forskrift (Lovdata) gitt fritak fra plikten til å

  • gi lønnsopplysninger etter skatteforvaltningsloven
  • foreta forskuddstrekk etter skattebetalingsloven.

Fritaket omfatter arbeidsgivere som ikke er hjemmehørende i Norge, og som under ordinære omstendigheter ikke utøver virksomhet i Norge.

Fritaket gjelder fra 13. mars 2020 og ut inntektsåret 2020.

ARBEIDSGIVERAVGIFT FOR ANSATTE SOM ER MEDLEM AV NORSK TRYGD UNDER ARBEID I UTLANDET

Noen norske arbeidstakere er medlem av norsk folketrygd mens de jobber i utlandet. Når arbeidstakeren jobber i et land innen EØS (og Sveits) eller i et annet land Norge som Norge har trygdeavtale med, plikter den utenlandske arbeidsgiveren å svare arbeidsgiveravgift til Norge etter § 23-4a.

Finansdepartementet har i den midlertidige forskriften ikke gitt fritak fra plikten til å gi opplysninger for fastsetting av arbeidsgiveravgift etter folketrygdloven § 23-4a. Virksomheter som omfattes av denne plikten, har fremdeles plikt til å gi slike opplysninger.

SKATTLEGGING AV ANSATTE

Skatteetaten har avklart skattemessig håndtering av forhold som skyldes koronakrisen:

SKATTEFRITAK FOR NØDVENDIGE NATURALYTELSER SOM MOTTAS SOM FØLGE AV KORONASITUASJONEN

Hjemmekontorløsninger, EK-tjenester og helsehjelp finansiert av arbeidsgiver er skattefrie og skal ikke rapporteres. Skattefritaket forutsetter at ytelsen gis midlertidig, er forholdsmessig, og er begrunnet i opprettholdelse av driften og reduksjon av smitte. Du skal ikke trekke skatt av disse ytelsene, og de blir ikke rapporterings- eller arbeidsgiveravgiftspliktige. Se uttalelse av 31. mars 2020 og 10. november 2020.

SKATTEFRITAK FOR YTELSER SOM MOTTAS UNDER MIDLERTIDIG OPPHOLD I NORGE SOM FØLGE AV AVBRUTT ARBEIDSOPPHOLD I UTLANDET UNDER KORONASITUASJONEN

Noen arbeidstakere har etter UDs reiseråd avbrutt arbeidsoppholdet i utlandet midlertidig og reist tilbake til Norge. Arbeidsgivers dekning av private kostnader er normalt skattepliktig. Kostnadsdekning under midlertidige opphold i Norge skattlegges likevel ikke hvis arbeidstaker faktisk betaler skatt av tilsvarende ytelsesdekning i utestasjoneringslandet eller han har tilsvarende kostnader som løper i utlandet. Skattefritak forutsetter at de aktuelle kostnadene har oppstått som følge av UDs reiseråd i koronasituasjonen, og at det gjelder et midlertidig opphold i Norge. Se mer informasjon.

SKATTEFRI FORDEL VED KJØP AV AKSJER MV I ARBEIDSGIVERSELSKAPET

Beløpet økes fra 3000 til 5000 kroner. Se mer informasjon.

FIRMABIL UNDER PERMITTERING – SKATTEPLIKT, TREKKPLIKT OG RAPPORTERINGSPLIKT

Firmabil kan, på grunn av koronasituasjonen, stå parkert hjemme hos den ansatte under permittering, uten at den ansatte fordelsbeskattes. Dersom den permitterte ansatte bruker firmabilen privat, uansett omfang, skal fordelen beregnes og rapporteres som normalt. Arbeidsgiver må gi beskjed til Skatteetaten hvis det ikke er kontante midler å gjennomføre forskuddstrekk i. Se mer informasjon.

PENDLERSTATUS: KRAVET TIL BESØKSHYPPIGHET FOR ENSLIGE PENDLERE UNDER KORONASITUASJONEN

For enslige pendlere kreves det som utgangspunkt hjemreise hver tredje uke for å opprettholde pendlerstatus. Dersom tiltak for å begrense smitte medfører at hjemreise ikke kan gjennomføres minst hver tredje uke, vil pendleren likevel kunne bli ansett som pendler, med eventuell rett til fradrag eller utgiftsgodtgjørelse etter ordinære regler. Se mer informasjon.

TILLATT OPPHOLD I NORGE UNDER ETTÅRSREGELEN SOM FØLGE AV KORONASITUASJONEN

Anvendelse av ettårsregelen ved arbeidsopphold i utlandet forutsetter at man ikke oppholder seg i Norge mer enn 6 dager i snitt per 12-månedersperiode. I forbindelse med koronasituasjonen er det gitt nærmere retningslinjer som åpner for lengre opphold i Norge. Se mer informasjon.

KOMPENSASJONSORDNINGEN FOR NÆRINGSLIVET

Kompensasjonsordningen for næringslivet gir virksomheter med stort inntektsbortfall som følge av koronasituasjonen, en økonomisk kompensasjon for å dekke faste kostnader. Ordningen var midlertidig og rettet mot de virksomhetene som fyller kriteriene til å motta støtte. Ordningen gjaldt fra mars til utgangen av august, og siste frist for å søke var 31. oktober.

LØNNSTILSKUDD FOR Å TA PERMITTERTE TILBAKE I JOBB

Arbeidsgivere som tar egne permitterte tilbake i jobb, kan få utbetalt et beløp per ansatt for periodene oktober, november og desember. Søknadsskjema for disse månedene blir tilgjengelig i februar 2021.

Søknadsfristen for juli og august var 5. november. Søknadsfristen er endelig, og det er ikke mulig å søke tilskudd for disse månedene nå.

Ordningen gjelder for arbeidsgivere som er selvstendig næringsdrivende (ENK), selskap (AS), ideelle organisasjoner og stiftelser som har permittert ansatte som følge av korona-situasjonen. Du kan benytte denne ordningen helt uavhengig av andre ordninger.

Du finner mer detaljer om ordningen og søknadsskjema på www.lonnstilskudd.no.

Regelverk:

SKATTEMELDING FOR NÆRINGSDRIVENDE OG SELSKAPER
TVANGSMULKT FOR FORSINKET SKATTEMELDING FOR NÆRINGSDRIVENDE STOPPES MIDLERTIDIG

Ved for sent innlevert skattemelding for personlig næringsdrivende og aksjeselskap vil tvangsmulkt midlertidig stoppes.

Hvis du nylig har mottatt e-post fra Skatteetaten om at du kan bli ilagt tvangsmulkt ved for sen levering, kan du se bort fra dette. Skatteetaten ilegger per nå ikke tvangsmulkt ved for sen levering av skattemeldingen 2019.

FORENKLINGER I OPPGAVEPLIKTEN – RENTEBEGRENSNING

Det aksepteres visse forenklinger ved innlevering av skjemaene for rentebegrensing RF-1315 og RF-1509 for inntektsåret 2019. Se uttalelsen for detaljert informasjon.

AVKLARINGER FOR NÆRINGSDRIVENDE OG SELSKAPER
FORMUESSKATT – ØKT RABATT FOR AKSJER OG DRIFTSMIDLER MED MER

Verdsettelsesrabatten øker fra 25 til 35 prosent for 2020 for:

  • aksjer, aksjeandelen i andeler i verdipapirfond, egenkapitalbevis, andeler i selskaper med deltakerfastsetting
  • driftsmidler, herunder næringseiendom

Verdsettelsesrabatten omfatter kun eiendeler som eies direkte av den skattepliktige.

Sikkerhetsventilen (maksimalgrensen) for formuesverdsettelse av næringseiendom er redusert til 78 prosent for inntektsåret 2020 (var 90 prosent for inntektsåret 2019).

Du kan endre forskuddsskatten eller skattekortet ditt hvis satsredusjonen fører til lavere skatt.

UTSATT FRIST FOR SKATTEFRI OMDANNING AV VIRKSOMHET

Skattefri overgang til selskapsfastsetting kan bare skje fra 1. januar i et inntektsår. For at en omdanning skal få virkning fra 1. januar, må selskapet være stiftet og melding sendt Foretaksregisteret innen 1. juli. Denne fristen er for 2020 utsatt til 1. september. Innen samme frist må selskapet også ha foretatt skattetrekk og beregnet arbeidsgiveravgift.

MIDLERTIDIG STARTAVSKRIVNINGER PÅ 10 PROSENT FOR SALDOGRUPPE D (MASKINER MV)

En midlertidig ordning med 10 prosent startavskrivning for saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar mv.) for 2020. Det innebærer at avskrivingssatsen for 2020 øker fra 20 prosent til 30 prosent for driftsmidler som føres i saldogruppe d og som blir ervervet fra og med 20. juli 2020, og til og med 31. desember 2020. Finansdepartementet vil gi forskrift med nærmere vilkår.

UTVIDET OPSJONSSKATTEORDNING FOR SMÅ OPPSTARTSSELSKAPER

Stortinget ønsker å utvide opsjonsskatteordningen slik at også selskaper med inntil 25 ansatte og driftsinntekter på inntil 25 millioner kroner skal kunne benytte ordningen. Per i dag er disse grensene på 12 ansatte og 16 millioner kroner. I tillegg fjernes regelen om at bare personer ansatt etter 1. januar 2018 skal kunne benytte ordningen. Regjeringen ønsker at endringene gjøres varige. Se regjeringens pressemelding om opsjonsskatteordningen.

Merk! Endringen må godkjennes av ESA.

OMGJØRING AV UTBYTTEVEDTAK SOM FØLGE AV KORONAPANDEMIEN

Besluttet utbytte som pga. koronapandemien omgjøres i perioden mellom generalforsamlingsvedtaket og utbetalingstidspunktet kan unntas beskatning under visse forutsetninger. Les hele uttalelsen.

MIDLERTIDIG UTSETTELSE MED Å PRODUSERE EN SAF-T REGNSKAPSFIL, GJELDER IKKE LENGER

Skattedirektoratet forutsetter at de som ble forsinket med innføring av SAF-T grunnet utbruddet av korona i mars, per 10. november 2020 har hatt tilstrekkelig tid til å oppfylle kravet til SAF-T regnskapsfil.

Det generelle unntaket som ble gitt i uttalelse av 19. mars 2020 gjelder ikke lenger.

Se Skattedirektoratets uttalelser av 19. mars 2020 og 10. november 2020.

UTKJØRING AV MATVARER OG LIKNENDE

Salg til personer som får varer levert på døren kan registreres som kontantsalg på kassasystemet når varene skannes på grunnlag av innsendt bestilling fra kunden, selv om betaling finner sted først ved levering hos kunden.

Se Skattedirektoratets uttalelse av 18. mars 2020.

SKATTEINSENTIVORDNING FOR INVESTERINGER I OPPSTARTSSELSKAP

Beløpsgrensen heves til 1 mill. kroner per investor. Grensen for aksjeinnskudd i foretakene økes til 5 mill. kroner. Som et midlertidig tiltak for inntektsårene 2020 og 2021 utvides ordningen til å omfatte ansatte og deres nærstående. Se mer informasjon.

MERVERDIAVGIFT
INNLEVERINGSFRISTER FOR MVA-MELDINGEN ENDRES IKKE

Det er ikke endringer i leveringsfristene for mva-meldingene. Se informasjon om leveringsfrister.

TVANGSMULKT FRA 5. TERMIN

For mva-meldinger for 5. termin, med leveringsfrist 10. desember, kan tvangsmulkt ilegges hvis mva-melding ikke leveres innen fristen.

Se Skattedirektoratets artikkel hvis du ønsker informasjon om 1. til 4. termin og årsterminene.

Husk!  Det er viktig at mva-meldingen blir levert.

INNBETALINGSFRIST UTSETTES FOR AVGIFTSPLIKTIGE MED ALMINNELIG SKATTLEGGINGSPERIODE (2 MÅNEDLIG)

Se Skattedirektoratets artikkel hvis du ønsker informasjon om betalingsutsettelse for 1. termin 2020.

MERVERDIAVGIFT – BETALINGSUTSETTELSE ELLER REDUSERT LEIE

Finansdepartementet har gitt føringer for merverdiavgiftsbehandling når utleier gir betalingsutsettelse, frafaller leiekrav eller reduserer leien.

UTLEIE AV BYGG ELLER ANLEGG –  REGLENE OM TILBAKEGÅENDE MERVERDIAVGIFTSOPPGJØR ENDRES

Frivillig registrerte utleiere av fast eiendom kan ha rett til fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser foretatt inntil tre år før registreringen i Merverdiavgiftsregisteret (Tilbakegående avgiftsoppgjør). For fradragsrett som gjelder ny-, på- eller ombygging av fast eiendom er det et vilkår at eiendommen er leid ut innen seks måneder etter fullføringen av byggetiltaket.

Vilkåret er midlertidig utvidet fra seks til tolv måneder for byggetiltak som er fullført i perioden 1. september 2019 til 30. juni 2021.  For byggetiltak som er fullført i perioden 1. juli 2021 til 31. desember 2021, er fristen for å leie ut bygget eller anlegget satt til 30. juni 2022. Se pressemelding fra Finansdepartementet

ENDRING I REDUSERT SATS FOR MVA

Lav sats for persontransport, overnatting, allmennkringkasting samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre reduseres fra 12 prosent til 6 prosent fra og med 1. april til og med 31. desember 2020. Se mer informasjon.

SÆRAVGIFTER
MIDLERTIDIG LETTELSE I KRAVENE TIL TILINTETGJØRING/DESTRUERING AV VARER

Plikten til å melde ifra til Skatteetaten 48 timer før tilintetgjøring skal finne sted, oppheves inntil videre, og gjelder alle særavgiftene. Videre oppheves kravet til samtykke fra Skatteetaten før tilintetgjøring av varer finner sted. Dette gjelder både der tilintetgjøring finner sted i den registrerte virksomhetens godkjente lokale og der det kreves særskilt samtykke til å foreta tilintetgjøring på annet sted.

FLYPASSASJERAVGIFTEN ER MIDLERTIDIG OPPHEVET UT 2020

Flypassasjeravgiften er opphevet for 2020.

Se praktisk informasjon om gjennomføringen av den midlertidige opphevingen.

MIDLERTIDIG FRITAK FOR CO2-AVGIFT PÅ NATURGASS OG LPG

Fritak for CO2-avgift på naturgass og LPG til kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser, gjeninnføres med virkning fra 1. april 2020.

Fritaket gjennomføres ved at CO2-avgiften settes til henholdsvis 0 kroner per Sm3 naturgass og 0 kroner per kg LPG fra 1. april 2020. Fritaket omfatter både kvotepliktige og ikke-kvotepliktige virksomheter. Se mer informasjon.

BIL- OG KJØRETØYAVGIFTER

Som følge av koronasitasjonen er det gitt midlertidige lettelser for kortvarig bruk av utenlandsregistrert kjøretøy i Norge og tillatelse til privat lagring av utenlandsregistrert kjøretøy i Norge. Endringene gjelder inntil videre.

 

FORMUESKATT
FOR PERSONLIGE BEDRIFTSEIERE OG AKSJONÆRER: UTSATT BETALING AV FORMUESSKATT HVIS NEGATIVT ÅRSRESULTAT I 2020

Personlige eiere kan benytte en midlertidig ordning med utsatt betaling av formuesskatt på virksomhetsformue for inntektsåret 2020. Ordningen gjelder personlige skattytere som eier regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat for inntektsåret 2020 og som vil få fastsatt formuesskatt på minst 30 000 kroner i inntektsåret 2020 knyttet til virksomhetsformuen.

Du må kreve utsettelse av formuesskatten for inntektsåret 2020 innen fristen for levering av skattemeldingen. Dette må også gjøres selv om du har søkt om og fått nedsatt forskuddstrekk eller forskuddsskatt i 2020.

Personlige eiere kan søke om fritak for betaling av forskuddstrekk og forskuddsskatt i 2020 knyttet til slik virksomhetsformue. Dette vil gi umiddelbar likviditetshjelp til eiere av bedrifter som oppfyller nærmere bestemte kriterier.

 

TILBAKEFØRING AV UNDERSKUDD
FOR SELSKAPER: TILBAKEFØRING AV UNDERSKUDD MOT BESKATTET OVERSKUDD I 2018/2019

Selskaper får en midlertidig mulighet til å tilbakeføre inntil 30 millioner kroner av selskaps­underskudd i 2020 mot beskattet overskudd de to foregående årene. Skatteverdien av underskudd i 2020 vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021.

Dette vil bli gjennomført slik at skatteverdien av underskudd i 2020 som faller innenfor vilkårene, vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021. Beregningen og utbetalingen vil skje automatisk. Selskaper som ikke ønsker å være omfattet av ordningen må be om det i forbindelse med innleveringen skattemeldingen for 2020. Det vil bli gitt nærmere informasjon.

NYE REGLER FOR UTSATT BETALING
NYE REGLER FOR UTSATT BETALING OG AVDRAGSORDNING.

Nye regler for betalingsutsettelse gjelder fra 12. juni. Det kan søkes om utsettelse til 28. februar 2021.

Næringsdrivende, selskap og privatpersoner som opplever likviditetsproblemer som følge av koronasituasjonen kan søke om utsatt betaling av de fleste skatte- og avgiftskrav samt krav som Statens innkrevingssentral kan gi betalingsutsettelse for.

Søknad om betalingsutsettelse kan leveres fra 10. juni. Se hvordan du søker og nærmere omtale av ordningen.

AVDRAGSORDNING FRA 1. JANUAR 2021

De som har fått utsatt betalingen etter den midlertidige utsettelsesordningen nevnt over, skal kunne betale inn de utsatte kravene i avdrag over en periode på seks måneder med første avdrag 1.april 2021.

Blir avdragene ikke betalt til rett tid, vil ordningen bortfalle og ordinær innkreving bli iverksatt. Det legges opp til å bruke ordinær forsinkelsesrente, som for tiden er 8 pst. Se nærmere informasjon om ordningen.

REDUSERT FORSINKELSESRENTESATS

Forsinkelsesrentesatsen er redusert til 6 prosent for de fleste skatte- og avgiftskrav i perioden 10. juni til 31. desember 2020.

Det er gjort unntak for blant annet krav på forskuddstrekk, skattetrekk og erstatningskrav som vil ha ordinær sats for forsinkelsesrente. Den reduserte rentesatsen vil også gjelde for krav som renteberegnes av Statens innkrevingssentral etter SI-loven, samt for krav på dokumentavgift. Den reduserte rentesatsen vil gjelde i perioden 10. juni til 31. desember 2020. Det skal ikke søkes om redusert rentesats.

Kilde: https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/korona—konsekvenser-for-skatte–og-avgiftsrelaterte-frister-satser-og-tvangsmulkt/

Innhold