Hva kan vi hjelpe med?

Arbeidsavtale

Du er her:
< Tilbake til hovedinnhold
Uavhengig av arbeidsforholdets varighet skal inngås skriftlig arbeidsavtale.1 Eksempel på arbeidsavtale finner du ved å klikke på Arbeidsavtale standard . Det skal for ansettelsesforhold som varer lengre enn en måned inngås arbeidsavtale snarest og senest innen en måned etter at arbeidsforholdet begynte. For arbeidsforhold med kortere varighet enn en måned eller utleie av arbeidskraft, skal det umiddelbart inngås skriftlig arbeidsavtale. Ved brudd på kravet om skriftlig arbeidsavtale vil arbeidsavtalen allikevel være gyldig. Prinsippet er at muntlige avtaler også er bindende, men i en tvist om hva som er avtalt vil tvilen gå i arbeidsgivers disfavør. Arbeidsgiver kan ikke ansette en arbeidstaker fast i en nulltimerskontrakt. Arbeidsmiljøloven inneholder nærmere bestemmelser om hva arbeidsavtalen skal inneholde. Bestemmelsen er formulert som en minimumsbestemmelse. Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet, herunder partenes identitet, arbeidsplassen, en beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori, tidspunkt for arbeidsforholdets begynnelse, forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig, samt grunnlaget for ansettelsen, eventuelle prøvetidsbestemmelser, arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet, arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister, den gjeldende eller avtalte lønn ved arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, for eksempel pensjonsinnbetalinger og kost- eller nattgodtgjørelse, utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling lengde og plassering av den daglige og ukentlige arbeidstid. Dersom arbeidet skal utføres periodevis, skal arbeidsavtalen fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres, lengde av pauser, avtale om særlig arbeidstidsordning og opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet.
Hensikten med prøvetiden er at arbeidsgiver skal ha mulighet til å vurdere om arbeidstaker er egnet til stillingen. Arbeidsgiver må gi den opplæring og veiledning som er nødvendig for at arbeidstaker skal kunne utføre arbeidsoppgavene på en tilfredsstillende måte. Arbeidsgiver må gi tilbakemelding på eventuelle feil og mangler slik at arbeidstaker kan få en mulighet til å endre seg. Det må gis konkret veiledning om hvordan manglene kan rettes opp. En avtale om prøvetid må inngås skriftlig for å være gyldig, og prøvetidens lengde må være angitt. Det kan avtales prøvetid for maksimalt 6 måneder. Prøvetiden kan forlenges utover 6 måneder når den ansatte har vært fraværende i prøvetiden og fraværet ikke er forårsaket av arbeidsgiver, f.eks. ved sykdom, svangerskapspermisjon eller militærtjeneste. Muligheten til forlengelse forutsetter at arbeidstakeren ved ansettelsen ble skriftlig orientert om denne adgangen.
Arbeidsmiljøloven angir følgende oppsigelsesfrister: Sammenhengende ansettelsestid Den ansattes alder Gjensidig oppsigelsestid I prøvetiden Uten betydning 14 dager * Mindre enn 5 år Uten betydning 1 måned * Minst 5 år, men mindre enn 10 år Uten betydning 2 måneder Minst 10 år Under 50 år 3 måneder ** Minst 10 år Mellom 50 og 55 år 4 måneder ** Minst 10 år Mellom 55 og 60 år 5 måneder ** Minst 10 år Over 60 år 6 måneder ** * Dersom annet ikke er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale. ** Arbeidstakere som har vært ansatt i minst 10 år kan selv si opp arbeidet med en oppsigelsestid på 3 måneder. Oppsigelsestiden løper fra og med den første dagen i måneden etter at oppsigelsen er gitt. For arbeidstakere som er i prøvetid løper oppsigelsesperioden fra den datoen oppsigelsen er kommet frem. Det kan ikke inngås avtale som gir dårligere rettigheter enn arbeidsmiljølovens bestemmelser. Det kan derfor ikke avtales kortere oppsigelsesfrister enn det som er fastsatt i loven, men man kan avtale lengre frister.
Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. Alminnelig arbeidstid skal i henhold til hovedregelen i arbeidsmiljøloven ikke overstige 9 timer i løpet av 24 timer eller 40 timer i løpet av 7 dager. Det gjelder særskilte regler for alminnelig arbeidstid ved skift- og turnusarbeid. Se Arbeidsmiljøloven § 10-4.

Jeg forstår at jeg i mitt arbeid vil få tilgang til konfidensiell informasjon og kunnskap om interne anliggender i bedriften samt opplysninger om kunder og samarbeidspartnere. Jeg er gjort kjent med og er innforstått med at jeg har taushetsplikt om forhold som jeg direkte eller indirekte får kjennskap til gjennom mitt arbeide. Taushetsplikten gjelder både mens jeg er ansatt og etter at jeg har sluttet i bedriften. Jeg er klar over at brudd på taushetsplikten kan medføre oppsigelse, og jeg er gjort kjent med Straffelovens § 207 om krenkelse av forretningshemmeligheter.

Innhold