Stortinget har vedtatt endringene i regnskapsloven:

Vi vil fremheve følgende endringer:
 • Ny paragraf som definerer begrepet vesentlighet i regnskapssammenheng
 • Ekstraordinære poster fjernes fra oppstillingsplanene for resultatregnskap.
 • Dersom den økonomiske levetiden for goodwill ikke kan anslås pålitelig, skal goodwill avskrives over maksimalt ti år. Nedskriving av goodwill skal ikke reverseres.
 • Det skal skilles mellom utgifter til egen forskning (som alltid skal kostnadsføres) og utgifter til egen utvikling (som kan kostnadsføres). Dersom den økonomiske levetiden for balanseførte utviklingsutgifter ikke kan anslås pålitelig, skal balanseførte utviklingsutgifter avskrives over maksimalt ti år. I oppstillingsplanen for balansen endres «Forsking og utvikling» til «Utvikling».
Flere notekrav for små foretak utgår. Av disse nevnes:
 • Virkning av endring i regnskapsprinsipp, feil i tidligere årsregnskap og korrigering av slike feil, samt omklassifiseringer.
 • Regnskapsvalutaen og omregningskursen dersom årsregnskapet presenteres i en annen valuta enn regnskapsvalutaen.
 • Konsernforhold og om tilknyttede selskaper (enkelte deler av bestemmelsen)
 • Anskaffelseskost for finansielle instrumenter og varederivater som er vurdert til virkelig verdi etter regnskapsloven § 5-8
 • Spesifikasjon av driftskostnadene som ikke er spesifisert etter sin art i resultatregnskapet
 • Endring i avskrivningsplan
 • Forskning og utvikling
 • Aksjekapitalen, eiere mv. (§ 7-42 første til tredje ledd)
 • Obligatorisk tjenestepensjon
 • Ytelser til ledende personer
 • Endringer i opplysningskrav til lån eller sikkerhetsstillelse til fordel for daglig leder og leder av styret

Ikrafttredelse er foreløpig ukjent.

Kilde: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=82699