Næringsdepartementet har lagt fram en lovproposisjonen Prop. 140 L Endringer i foretakslovgivningen (gjennomføring av møter og geografiske tilknytningskrav) for Stortinget i dag.

I proposisjonen foreslås det permanente endringer i foretakslovgivningen for å likestille fysiske og elektroniske møter. Styremedlemmer, medlemmer, eiere og andre som skal delta på møter, vil dermed enten delta på et fysisk møte, eller et elektronisk møte.

I tillegg foreslås endringer i tilknytningskravet for bl.a. styremedlemmer, hvor britiske statsborgere omfattes av tilknytningskravet.

Forslaget innebærer endringer i følgende lover:
  • selskapsloven
  • aksjeloven
  • allmennaksjeloven
  • stiftelsesloven
  • SE-loven
  • samvirkelova
  • finansforetaksloven
  • statsforetaksloven.

Det tas sikte på at de nye reglene skal tre i kraft når den midlertidige loven opphører 1. juni 2021.

Kilde:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-la-naringslivet-fa-holde-digitale-styremoter-og-generalforsamlinger/id2843948/